Tuemme ja kehitämme vakuutusalan ammatillista tutkinto- ja täydennyskoulutusta ja suoritamme ja tuemme alaa koskevaa tutkimustoimintaa.

Kilpailua palvelukokemuksella ja lisää vastuullisuutta

Työelämä on murroksessa myös finanssialalla. Tuotekirjo laajenee, palvelut digitalisoituvat, ja työn tekeminen muuttuu yhä vaan kiireisemmäksi. Finanssiakatemia selvitti miten tämä kaikki vaikuttaa finanssialan työntekijöihin ja alalla tarvittavaan osaamiseen.

Tulevaisuuden finanssialalla kilpaillaan yhä vahvemmin palvelukokemuksella, ja ympäristö- ja vastuullisuuskysymysten painoarvo kasvaa. Joukko opiskelijoita kartoitti, millaista koulutusta finanssiala tarjoaa henkilöstölleen, millaisia osaamispolkuja ja -tarpeita on olemassa, kenelle kuuluu vastuu osaamisen kehittämisestä sekä miten digitalisaatio vaikuttaa osaamiseen ja alalla tehtävään työhön.

Opiskelijat haastattelivat pankkien, vakuutusyhtiöiden sekä alan työntekijäliittojen asiantuntijoita, ja selvittivät, esimerkiksi muuttuneita asiakasodotuksia: tulevaisuudessa kilpaillaan yhä vahvemmin palvelukokemuksella. Lisäksi vastaajat näkivät ympäristökysymysten ja vastuullisuuden painoarvon kasvavan. Vastauksissa painottui henkilön oma vastuu osaamisen kehittämisessä. Osaamistaan ei kuitenkaan voi kehittää yksin, sillä esimiehellä on ratkaiseva rooli kehittymismahdollisuuksien tarjoamisessa ja osaamisen johtamisessa.

Selvitykset osoittavat, että aktiiviset ja kehittymismahdollisuuksiin tarttuvat ihmiset selviävät parhaiten tulevissa muutoksissa. Motivaatio kehittyä lähtee itsestään. Työnantajalla on kuitenkin vastuu siitä, että jokaisella työntekijällä on työhönsä riittävä osaaminen sekä antaa mahdollisuus kehittää itseään.

Selvitysten pohjalta valmistuu lähiaikoina kaikkiaan neljä opinnäytetyötä.

Vastaahenkilöstä jat pitivät tärkeänä, että yritykset tekisivät enemmän yhteistyötä koulutuspalveluja tuottavien tahojen kanssa. Tähän toiveeseen on jo vastattu, kun Finanssiala ry perusti Finanssiakatemian. Finanssiakatemia on alan yritysten ja oppilaitosten yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on muun muassa ennakoida tulevaa ja antaa monipuolisia mahdollisuuksia lisätä henkilöstön osaamista.

Kirjoittaja Tarja Kallonen on johtava asiantuntija Finassiala ry /Vaikuttamisessa. Uutinen on alunperin julkaistu Finanssiala ry:n Finanssiakatemian sivuilla 21.5.2018.