Tuemme ja kehitämme vakuutusalan ammatillista tutkinto- ja täydennyskoulutusta ja suoritamme ja tuemme alaa koskevaa tutkimustoimintaa. Jaamme apurahoja vakuutusalan tutkimus- ja koulutustoimintaan ja tuemme opetusmateriaalien tuottamista.​ 

VAKUUTUSTIEDON KEHITTÄMISSÄÄTIÖN APURAHAT

Vakuutusalan Kehittämissäätiön tarkoituksena on tukea vakuutusalaan liittyvän tiedon ja osaamisen kehittymistä. Säätiö jakaa apurahoja tieteelliseen tutkimukseen, opinnäytetöihin ja tietokirjojen kirjoittamiseen. Hakuaika on vuosittain syksyllä.

Tutkimustoiminnan apurahat kohdennetaan tieteelliseen tutkimukseen ja opinnäytetöiden valmisteluun säätiön vuosittaisten painopisteiden mukaisesti. Apurahat tietokirjojen kirjoittamiseen ja koulutustoiminnan tuki kohdennetaan pääsääntöisesti VTS/YVTS-tutkintoihin liittyviin opetusmateriaaleihin. Opinnäytestipendejä jaetaan valmistuneille opinnäytetöille.

Säätiö myöntää apurahoja pääasiassa seuraaviin aihealueisiin liittyen:

  • Vastuullisuus, kestävä kehitys, monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus vakuutusalalla
  • Vakuutusalan uusi teknologia ja sen eettisyys: data- ja kyberturvallisuus sekä tekoälyn hyödyntäminen
  • Vakuutusasiakkaan käyttäytymisen muuttuminen: digitaalisuus ja toimialaliukumat
  • Vakuutusalan sääntely vakuutusyhtiöiden ja vakuutusasiakkaiden näkökulmasta
  • Vakuutusmatematiikka ja riskienhallinta
  • Vakuutuslääketiede, työeläkekuntoutus ja työurien jatkaminen

Tutkimusten, opinnäytetöiden ja tietokirjojen on liityttävä vakuutusalaan esimerkiksi siten, että ala on tutkimuskohteena tai siten, että tuloksista on erityistä hyötyä vakuutusalalle.

Opinnäytetyöt voivat olla ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon, ylemmän tai alemman ammattikorkeakoulututkinnon tai Ylemmän Vakuutustutkinnon (YVTS) opinnäytetöitä. ​

Kuka voi hakea?

Apurahaa voivat hakea yksityishenkilöt tai työryhmät. Aikaisemmin säätiöltä saadusta apurahasta tulee tehdä selvitys ennen kuin uutta apurahaa voi hakea.

Miten käytännössä?

Apurahaa haetaan täyttämällä hakemus säätiön verkkopalvelussa hakuaikana. Hyvään hakemukseen on sisällytetty apurahahakemusta täydentäviä liitteitä, esimerkiksi ansioluettelo, laajempi työsuunnitelma ja/tai talousarvio sekä työtä ohjaavan henkilön lausunto ja/tai yhteystiedot. Vuonna 2024 hakuaika on 15.8.-15.10.2024. 

Mille ajalle?

Apuraha tulee käyttää pääsääntöisesti vuoden kuluessa sen myöntämisestä. Apurahaa ei myönnetä hankkeeseen, joka on toteutettu ennen apurahapäätöstä. Stipendejä myönnetään edellisen lukuvuoden aikana valmistuneille opinnäytetöille.

Apurahan myöntäminen

Vakuutustiedon Kehittämissäätiön hallitus päättää apurahoista marraskuussa. Arvioidessaan apurahahakemuksia säätiön hallitus kiinnittää huomiota työn hyödyllisyyteen vakuutusalalle. Apurahoja myönnetään pääsääntöisesti muuhun kuin hakijan omaan kouluttautumiseen tai tutkintoon liittyvien opintojen suorittamiseen. Myönnettävän apurahan suuruus vaihtelee ja se voi tavallisesti olla noin 500 – 5.000 euroa vuodessa yhdelle henkilölle. Myönnettävä summa voi olla myös haettua pienempi. Päätöksestä tiedotetaan jokaiselle apurahaa hakeneelle sähköpostitse marraskuun loppuun mennessä.

Apurahan saajista ja apurahan kohteena olevista hankkeista tiedotetaan säätiön verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Hankkeiden tuloksista voidaan pyytää artikkeleita alan julkaisuihin tai esityksiä seminaareihin.

Selvitys apurahan käytöstä

Apurahan saaja on velvollinen antamaan selvityksen apurahan käytöstä sen myöntämistä seuraavan vuoden loppuun mennessä. Selvitys tehdään säätiön verkkopalvelussa. Jos apurahan on saanut työryhmä, työryhmä antaa selvityksen yhdessä.

 

 

Hae apurahaa

Vuoden 2024 apurahahaku on 15.8. - 15.10.2024 

Apurahahakemukseen

Apurahaselvitys

Apurahan hakija on hakemusta tehdessään sitoutunut antamaan selvityksen apurahan käytöstä sen myöntämistä seuraavan vuoden loppuun mennessä ja toimittamaan hankkeen loppuraportin sen valmistuttua säätiölle.

Uutta apurahaa ei myönnetä, ellei edellisestä apurahasta ole tehty selvitystä. Selvitys on annettava apurahan myöntämistä seuraavan vuoden loppuun mennessä.

Apurahaselvityksen voi tehdä sähköisellä lomakkeella.

Apurahaselvitykseen