Tuemme ja kehitämme vakuutusalan ammatillista tutkinto- ja täydennyskoulutusta ja suoritamme ja tuemme alaa koskevaa tutkimustoimintaa. Jaamme apurahoja vakuutusalan tutkimus- ja koulutustoimintaan ja tuemme opetusmateriaalien tuottamista.​ 

Reunaehto finanssialan toimijoille: kaikki mikä voidaan kierrättää tullaan kierrättämään

Esko Kivisaari

Ilmastonmuutos on ihmisten huulilla. Viime kesä on toiminut muistutuksena sille, että ilmiö on vakava. Yksi kesä ei toki sinällään kerro ilmastosta paljoakaan. Samalla kuitenkin tiedämme, että globaalisti näemme vuodesta toiseen mittaushistorian korkeimpia lämpötilamittauksia.

Ilmastonmuutos ei ole ainoa huolista. Maapallon väestö kasvaa edelleen. Vaikka syntyvyys on alentunut Aasiassa, kehitys johtaa kuitenkin huomattavasti nykyistä korkeampaan väkimäärään. Mahdollisena pidetään, että globaali väestön määrä voisi tasapainottua noin 9 miljardiin.

Edelleen kasvava väestö tuo haasteita paitsi ilmastonmuutokseen myös muuhun kestävyyteen. Käytössämme on näillä näkyvin kuitenkin vain tämä yksi maapallo.

Ihmisten käyttämistä resursseista valtaosa eli 70-80 prosenttia kuluu kolmeen alueeseen. Nämä ovat liikkuminen, asuminen ja ruoka. Avainasemassa kestävän tulevaisuuden kannalta on, että näillä alueilla luodaan edellytykset paremmalle tulevaisuudelle. Kaikki, mikä voidaan kierrättää, tullaan ennemmin tai myöhemmin kierrättämään, välttämättömyyden pakosta.

Ilmastonmuutoksen ja monen muun ongelman hoitamisessa olemme myöhässä. Uudemman teknologian avulla meillä on samalla mahdollisuus ratkaista ongelmat. Kyse ei ole mahdottomista ongelmista vaan taidosta valjastaa teknologia ratkaisemaan ongelmat kestävästi.

Mitä tämä merkitsee finanssialalle?

EU:n komissio asetti vuodelle 2017 korkean tason työryhmän selvittämään rahoitusalan kysymyksiä kestävän rahoituksen suhteen. Selväksi tuli vähintään se, että finanssisektori on avainasemassa etsittäessä ongelmien ratkaisua. Yhtä selvää on, että finanssisektori ei voi tehdä kaikkea: rahoittajat eivät voi kääntää kehitystä sikäli, kun tukiaiset tai verotus tukevat kestämätöntä kehitystä.

Ryhmä teki lukuisia ehdotuksia tilanteen parantamiseksi. Ehdotukset ovat nyt komission käsittelyssä, joka on asettanut jatkoryhmiä tarkentamaan ehdotusta monelta osin.

Institutionaalisten sijoittajien, siis lähinnä pankkien, vakuutusyhtiöiden ja eläkerahastojen, kannalta on tärkeä ymmärtää, mitä heidän sijoituksiltaan odotetaan. Kaikki nämä tahot sijoittavat ensi sijassa näiden haltuun uskottuja varoja, joiden varsinaiset omistajat ovat hajallaan. Työryhmä katsoi, että varainhoitajan velvollisuudet vaativat täsmentämistä, jotta kestävyys voidaan paremmin ottaa huomioon.

Vihreiden joukkovelkakirjojen markkinat ovat kasvussa. Tällä hetkellä niitä lasketaan liikkeelle noin 150 miljardin USD:n edestä vuosittain. Samalla niiltä puuttuu yksiselitteinen määritelmä siitä, mikä on vihreää ja mikä taas ruskeaa. EU:n jatkotyöhön kuuluu määritellä kriteerit, joita vihreiltä velkakirjoilta edellytetään.

Finanssialalle kestävän kehityksen haasteet liittyvät toisaalta sijoittamiseen ja toisaalta vakuutusriskiin. Sijoittamisen alueella haaste otetaan vastaan huolehtimalla sijoittamisen vastuullisuudesta. Vastuullisuudella tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintoon liittyvien sijoituskohteiden riskien tunnistamista, ja näiden riskien asianmukaista käsittelyä. Ymmärryksenä on, että sikäli kuin sijoituskohteessa on hallitsematonta riskinottoa näillä alueilla, tämä tulee ajan mittaan aiheuttamaan ongelmia sijoituskohteen arvonmuodostukselle. Vastuullinen sijoittaja käyttää näin huomattavaa vaikutusvaltaa yrityksiä kohtaan. Vastuuton liiketoiminta nostaa yrityksen rahoituksen hintaa ja saattaa ajan mittaan tyrehdyttää rahoituksen kokonaan.

Vakuutustoiminnan voi katsoa olevan jo perusluonteeltaan vastuullista. Myös vakuutuksen vastuullisuuteen on kuitenkin alettu kiinnittää erikseen huomiota, muun muassa YK:ssa hyväksyttyjen vastuullisen vakuutustoiminnan periaatteiden muodossa. Suhteessa ilmastonmuutokseen vakuutus on varuillaan sekä vakuutusriskin näkökulmasta että vastuullisuuden kannalta. Joka tapauksessa ilmastonmuutos tulee lisäämään sään ääri-ilmiöitä. Näistä ääri-ilmiöistä aiheutuu erilaisia omaisuuteen ja henkeen kohdistuvia riskejä. Näin ilmastonmuutoksen hillitseminen on vakuutuksen kannalta tärkeää. Samalla vääjäämättömästi etenevä muutos tuo vakuutukselle sekä uhkia että mahdollisuuksia joidenkin riskien voimistuessa ja uusien vakuutettavien riskien tullessa esiin.

Finanssiala ry:n hallitus on vahvistanut alan tukevan toimia, joilla Pariisin sopimuksen tavoitteet saavutetaan. Varsinaiset toimet tähän suuntaan tapahtuvat jäsenyrityksissämme.

Finanssiala ry:ssä on tuettu toimia sillä, että on laadittu yhdessä suositusluonteiset indikaattorit raportoinnille tehdyistä toimista. Nämä indikaattorit on hyväksytty järjestön hallituksessa, ja niihin voi tarkemmin tutustua nettisivuillamme. Finanssiala ry on myös tehnyt sitoumuksia muun muassa sähköisen laskutuksen ja muun paperittoman asioimisen osalta, joilla toimilla voidaan parantaa resurssitehokkuutta.

Esko Kivisaari on Finanssiala ry:n varatoimitusjohtaja.

Artikkelin on alunperin julkaistu Finvan sivuilla 22.10.20118