Tuemme ja kehitämme vakuutusalan ammatillista tutkinto- ja täydennyskoulutusta ja suoritamme ja tuemme alaa koskevaa tutkimustoimintaa. Jaamme apurahoja vakuutusalan tutkimus- ja koulutustoimintaan ja tuemme opetusmateriaalien tuottamista.​ 

Jarna Pasasen väitöskirja osoittaa, että vakuutusyhtiöiden toiminnalla on merkitystä pysyvän työkyvyttömyyden ehkäisyssä

Alkuperäinen juttu on julkiastu Tampereen yliopiston nettisivuilla ajankohtaista -osiossa 11.2.2023. Kirjoittanut Jarna Pasanen.

 

Pysyvä työkyvyttömyys on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma, jonka syitä ja ehkäisykeinoja on tutkittu laajalti. KTM Jarna Pasanen käsittelee väitöskirjassaan pysyvien työkyvyttömyysriskien hallintaa sosiaalivakuutusjärjestelmän näkökulmasta ja kartoittaa vakuutusyhtiöiden roolia onnistuneessa työhön palaamisessa. Tutkimustulokset auttavat kehittämään vakuutusyhtiöiden käytäntöjä ja siten myötävaikuttavat työurien pidentämiseen.

Kauppatieteiden maisteri Jarna Pasasen vakuutustieteen alaan kuuluva väitöskirja ”The Role of Earnings-related Social Insurance in Permanent Disability Risk Management” tarkastettiin julkisesti Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa perjantaina 4.3.2022.

 

Sosiaalivakuutuksen rooli työkyvyttömyysriskien hallinnassa

Työkyvyttömyysriskien hallintaa käsittelevä tutkimus- ja kehitystoiminta on ollut aktiivista viime vuosina. Tutkimukset ovat tunnistaneet huomattavan määrän sosiaalidemografisia, lääketieteellisiä, taloudellisia ja psykologisia tekijöitä, jotka vaikuttavat työhönpaluun todennäköisyyteen työkyvyttömyysriskin realisoiduttua. Lakisääteisen sosiaalivakuutusjärjestelmän roolia sekä vakuutusyhtiöiden toimien vaikutusta onnistuneeseen työhönpaluuseen on tutkittu selvästi vähemmän. Pasasen väitöskirja paikkaa osaltaan tutkimusaukkoa kartoittamalla sosiaalivakuutuksen roolia ja selvittämällä tekijöitä, joita onnistuneessa työhön palaamisessa on vakuutuslaitosten näkökulmasta.

– Tutkin työkyvyttömyysriskien hallintaa lakisääteisen tapaturmavakuuttamisen sekä työeläkevakuuttamisen näkökulmasta, sillä nämä järjestelmät ovat vastuussa työntekijöiden pidempiaikaisesta työkyvyttömyydestä ja kuntoutuksesta Suomessa, Pasanen täsmentää.

Vakuutuslaitosten toiminnalla merkitystä

Tutkimustulokset osoittavat, että työhönpaluu tapaturman tai sairastumisen jälkeen on moniulotteinen kokonaisuus, jota selittävät niin yksilö- kuin kontekstitekijätkin. Sosiaalivakuutusjärjestelmä sekä vakuutuslaitokset osoittautuivat tärkeiksi toimijoiksi pysyvän työkyvyttömyyden ehkäisyssä.

– Vakuutuslaitokset saattavat toimia useissa eri rooleissa prosessin aikana. Ne pystyvät omalla toiminnallaan vähentämään pysyvän työkyvyttömyyden todennäköisyyttä ja tukemaan kuntoutujien työhönpaluuta, Pasanen toteaa.

Vakuutusyhtiön prosessien sujuvuus, asiakaslähtöisyys, riittävä tiedotus ja ohjaus sekä ystävällinen palveluasenne ovat tutkimukseen mukaan yhteydessä ammatillisen kuntoutuksen onnistumiseen.

Tutkimuksen taustalla laajat aineistot ja monimenetelmäisyys

Pasasen väitöstutkimus perustuu työkyvyttömien työntekijöiden kokemuksiin ja avaa näkemyksiä, joita heillä on sosiaalivakuutuslaitosten rooleista ja vakuuttajien toiminnasta pysyvien työkyvyttömyysriskien hallinnassa. Tutkimuksessa on hyödynnetty niin kvantitatiivisia kuin kvalitatiivisiakin metodeja. Laaja tutkimusaineisto koostuu toisiaan täydentävistä rekisteritiedoista, kyselystä sekä haastatteluista.

Tutkimuskysymyksiin vastaaminen edellytti monimenetelmäisyyttä.

– Määrällisten metodien avulla pystyin tutkimaan työntekijään sekä vakuutusyhtiöön liittyvien muuttujien tilastollista yhteyttä työhönpaluuseen. Laadulliset metodit puolestaan tarjosivat syvällisempää ymmärrystä vakuuttajien toiminnasta ja erilaisista rooleista prosessin aikana, Pasanen perustelee.

Väitöstutkimus syventää ymmärrystä työhönpaluuta selittävistä tekijöistä tarjoamalla empiiristä näyttöä siitä, mikä rooli sosiaalivakuutusjärjestelmällä on pysyvien työkyvyttömyysriskien hallinnassa. Väitöskirjalla voidaan nähdä myös laajempi pragmaattinen tavoite. Tulosten avulla voidaan kehittää vakuutusyhtiöiden pysyvän työkyvyttömyyden ehkäisyn käytäntöjä ja siten myötävaikuttaa työhönpaluuseen sekä työurien pidentämiseen.

Liike-elämästä tutkijaopettajaksi

Jarna Pasanen aloitti opintonsa vuonna 2006 Tampereen yliopistossa, joka ainoana suomalaisena yliopistona tarjoaa vakuutuksen ja riskienhallinnan kauppatieteiden maisteriopinnot. Hän on työskennellyt useissa tehtävissä vakuutus- ja finanssialalla, mutta innostui kuitenkin jatko-opinnoista ja palasi yliopistolle työntekijäroolissa.

- Olen toiminut Tampereen yliopistolla vakuutuksen ja riskienhallinnan yliopisto-opettajana ja väitöskirjatutkijana vuodesta 2015 alkaen. Nykyisin toimin samassa opintosuunnassa yliopistolehtorina.

  

Jarna Pasanen

 Jarna Pasanen toimii vakuutustieteen yliopistonlehtorina Tampereen yliopistossa.

Vakuutustiedon Kehittämissäätiö on tukenut apurahalla Jarnan väitöskirjatyötä.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-2310-3