Tuemme ja kehitämme vakuutusalan ammatillista tutkinto- ja täydennyskoulutusta ja suoritamme ja tuemme alaa koskevaa tutkimustoimintaa. Jaamme apurahoja vakuutusalan tutkimus- ja koulutustoimintaan ja tuemme opetusmateriaalien tuottamista.​ 

Mika Kosken pro gradu -tutkielma ”Metsäriskit yksityismetsänomistajien näkökulmasta ja niiden vakuuttaminen”

Teksti Mika Koski

metsä

Metsätieteen maisteriksi opiskeleva Mika Koski selvitti pro gradu -tutkielmassaan, että metsänomistajien tiedot metsäriskien välttämisestä ovat osittain puutteellisia.

”Metsäriskit yksityismetsänomistajien näkökulmasta ja niiden vakuuttaminen” -tutkielmassa Koski tutki, millaisia ajatuksia ja uskomuksia suomalaisilla yksityismetsänomistajilla on liittyen omistamiensa metsien riskeihin ja niiden vakuuttamiseen.

- Pro gradu -tutkielma on lähes valmis ja pian on aika palauttaa tutkielma tarkastukseen. Jo tässä vaiheessa uskallan todeta, että kvalitatiivisen tutkielman tutkimustulokset ovat kiinnostavia ja avaavat metsänomistajien näkemyksiä, Koski toteaa.
Tutkimustulosten perusteella metsänomistajien tietoisuus metsäriskien välttämiseksi on osittain puutteellista, sillä esimerkiksi 70 prosenttia haastatteluun vastanneista metsänomistajista oli sitä mieltä, että metsäpalovahinkoon ei voi varautua millään muulla tavalla kuin ostamalla metsäpalovakuutuksen.

Yksi keskeisimmistä tutkimustuloksista oli se, että yksityismetsänomistajat olivat erityisen halukkaita hakemaan muutoksenhakua metsävakuutuksesta saatuun päätökseen. Myös Metsäkeskuksen antamaan hirvivahinkopäätökseen oltiin valmiita hakemaan muutosta, vaikka asian käsittely on maksullista hallinto-oikeudessa.

Uutta aikaisemmin tehtyyn tutkimukseen nähden

Koski päätti jo pro gradu -tutkielmaa aloittaessaan, että hän tulisi haastattelemaan nimenomaan yksityismetsänomistajia.

- Aikaisemmin tehtyyn tutkimukseen tutustuessani selvisi, että yksityismetsänomistajien näkökulma puuttui kokonaan. Yleisimmin teemahaastattelu-menetelmää käyttäen tehdyissä opinnäyte- tai pro gradu -tutkielmissa oli haastateltaviksi valikoituneet metsävakuutuksiin arvioita tekeviä henkilöitä, metsävakuutusten parissa työskenteleviä henkilöitä tai muita metsäalalla työskenteleviä henkilöitä. Halusin, että tutkielmani tuo metsävakuuttamisen alalle täysin uutta tietoa, Koski kertoo.

Tutkielmasta on hyötyä monipuolisesti metsäalan toimijoille

Kosken pro gradu -tutkielma tarjoaa esimerkiksi Metsäkeskukselle ja metsävakuutuksiin erikoistuneille vakuutusyhtiöille uutta tietoa siitä, millaisiin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota yksityismetsänomistajille suunnatussa markkinoinnissa ja ohjeistuksissa.

- Tutkielmassa selviää, että yksityismetsänomistajat ovat voineet kokea erilaisia epäselvyyksiä lainsäädäntöä, asetuksia, ohjeita, vakuutusehtoja tai -turvaa kohtaan. Uskon, että tutkielmassa havaitut asiat voivat auttaa metsävakuuttamisen alan toimijoita kehittämään ohjeistuksiaan. Esimerkiksi mahdolliset rajaukset korvaukseen tai omavastuun vaikutus vuosittaiseen vakuutusmaksuun olisi jatkossa tuotu selvemmin esiin, Koski kertoo.

Tutkielman teoriaosuudesta yksityismetsänomistajat saavat kattavaa tietoa metsien riskeistä ja riskien vakuuttamisesta. Lisäksi teoriaosuudessa annetaan tarkat ohjeet mahdollisen muutoksenhakuasian hoitamiseksi tilanteessa, jossa saatu korvauspäätös ei ole toivotunlainen.

- Yksityismetsänomistaja voi tutkielmassa esitettyjen riskienhallinnan keinojen avulla käydä omistamiensa metsien riskejä läpi ja samalla havaita, että metsävakuuttaminen on vain yksi riskienhallinnan keinoista. Tutkielman tulokset voivat tarjota yksityismetsänomistajille samaistuttavia ajatuksia ja kokemuksia, Koski sanoo.

Mika Kosken pro gradu -tutkielma ”Metsäriskit yksityismetsänomistajien näkökulmasta ja niiden vakuuttaminen” sai syksyllä 2022 Vakuutustiedon Kehittämissäätiön apurahan.

Kuvassa metsätieteen maisteriksi opiskeleva Mika Koski